MAHISHASUR MARDINI STOTRAM LYRICS - Hariharan Lyrics

lyrics of mahishasura mardini stotram
Singer Hariharan
Singer LALIT SEN,CHANDER
Music Gulshan Kumar
महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम्

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

दकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

lyrics of mahishasura mardini stotram in english

ayi giri nandini, nandita medini, visva vinodini, nandinute ||
giri vara vindhya shirodhini vasini vishnuvilaasini jisnunute ||
bhagavati he shitikaNthakutumbini bhoorikutumbini bhoorikrute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

suravaravarshiNi durdharadharshiNi durmukhamarshiNi harsharate ||
tribhuvanaposhiNi shankaratoshiNi kilbishamoshiNi ghosharate ||
danujaniroshiNi ditisutaroshiNi durmadashoshiNi sindhusute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavaasini haasarate ||
shikharishiromaNi tungahimaalaya shringanijaalaya madhyagate ||
madhumadhure madhukaitabhaganjini kaitabhabhanjini raasarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi shatakhaNda vikhaNditaruNda vituNditashuNda gajaadhipate ||
ripugajagaNda vidaaraNachaNda paraakramashuNda mrigaadhipate ||
nijabhujadaNda nipaatitakhaNda vipatitamuNda bhataadhipate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi raNadurmadashatruvadhodita durdharanirjara shaktibhrute ||
chaturavicharadhuriiNamahasiva dutakrita pramathaadhipate ||
duritaduriihaduraashayadurmati daanavaduta krutaantamate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi sharaNaagata vairivadhoovara viiravaraabhayadaayakare ||
tribhuvanamastaka shoolavirodhishiirodhikritaamala shoolakare ||
dumidumitaamara dundubhinaada mahomukhariikrita tigmakare ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi nijahunkriti maatraniraakrita dhoomravilochana dhoomrashate ||
samravishoshita shoNitabeeja samudbhavashoNita biijalate ||
shivashivashumbhani shumbhamahaahavatarpita bhutapishaacharate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

dhanuranusangaraNakshaNasanga parishphuradanga naTatkaTake ||
kanakapishanga prishatkanishanga rasadbhatasringa hataabaTuke ||
krutachaturanga balakshitiranga ghatadbahuranga raTadbaTuke ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara vishvanute ||
jhaNa jhaNa jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita bhootapate ||
natita nataardhanatiinatanaayaka naatitanaatyasugaanarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakaantiyute ||
shrita rajanii rajanii rajanii rajanii rajaniikaravakravrute ||
sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maraadhipate||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

sahitamahaahava mallamatallika mallitarallaka mallarate ||
virachitavallika pallikamallika shrillikabhillika vargavrute ||
sita kruta phullisamullasitaakruNtallaja pallavasallalite ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

aviralagaNda galanmadamedura mattamatangajaraajapate ||
tribhuvana bhooshaNa bhootakalaanidhi roopapayonidhiraajasute ||
ayi sudatiijanalaalasamaanasa mohanamanmatharaajasute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

kamaladalaamalakomala kaantikalaakalitaamala bhaalatale ||
sakalavilaasakalaanilayakrama kelichalatkala hamsakule ||
alikulasankula kuvalayamaNdala maulimiladbakulaalikule ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

karamuraliirava viijita koojita lajjita kokila manjumate ||
militapulinda manoharagunjita ranjitashailanikunjagate ||
nijaguNabhoota mahaashabariigaNa sadguNasambhruta kelitale ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

katitatapiitadukoolavichitra mayookhatiraskrita chandraruche||
praNatasuraasura maulimaNisphuradamshulasannakha chandraruche||
jitakanakaachala maulipadorjita nirbharakunjara kumbhakuche ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

vijitasahasra karaikasahasra karaikasahasra karaikanute ||
krutasurataaraka sangarataaraka sangarataaraka soonusute ||
surathasamaadhi samaanasamaadhi samaadhi samaadhi sujaatarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

padakamalam karuNaanilaye varivasyati yonudinam sashive ||
ayi kamale kamalaanilaye kamalaanilayah sakatham na bhavet ||
tava padameva param padamityanushiilayato mama kim na shive ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute guNarangabhuvam ||
bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiiparirambha sukhaanubhavam ||
tava charaNam sharaNam karavaaNi nataamaravaaNi nivaasisivam ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

tava vimalendukulam vadanendum alam sakalam nanu koolayate ||
kimu puruhoota puriindumukhiisumukhiibhirasau vimukhiikriyate ||
mama tu matam sivanaamadhane bhavatii kripayaa kimuta kriyate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi mayi diinadayaalutayaa krupayaiva tvayaa bhavitavyamume ||
ayi jagato jananii krupayaasi yathaasi tathanumitaasitare ||
yaduchitamatra bhavatyurariikrutaadurutaapa mapaakrurute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||